Oriontrexed®
PEMETREXED

Cancer du poumon

Usage :
POUMONS
Posologies :
500 mg